1- جمع آوری اعلام نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط دبیرخانه هیأت مرکزی جذب و بررسی آن توسط دبیرخانه مذکور و مرکز خدمات آموزشی 

2- انجام فراخوان سراسری توسط دبیرخانه هیأت مرکزی جذب

3-بررسی صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان در شورای بورس و هیأت اجرایی جذب دانشگاه و در صورت تأیید
اعلام آن به مرکز خدمات آموزشی جهت طرح در شورای بورس وزارت متبوع

4- اعلام اسامی تأیید شده توسط شورای اجرایی بورس به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب معاونت آموزشی

5- بررسی و تأیید نهایی داوطلبان توسط دبیرخانه هیأت مرکزی جذب

6- ابلاغ حکم رسمی بورسیه هیأت علمی افراد تأیید شده توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیعناوین مهم