دبیر شورای بورس :  دکتر محسن بصیری

کارشناس واحد : لیدا عمرانی

 

آدرس :    بلوار جمهوری اسلامی – بعد از چهارراه شفا-سازمان مرکزی دانشگاه -معاونت آموزشی  

تلفن :

31215608(034)

 فاکس :

31213005 (034)
پست الکترونیک:

scholarships@kmu.ac.ir
m_basiri@kmu.ac.ir 


عناوین مهم