دکتر علی اکبر حقدوست                    ریاست دانشگاه

دکتر مجید فصیحی هرندی                  معاون آموزشی دانشگاه

دکتر محسن بصیری                          دبیر شورای بورس دانشگاه

دکتر عباس پرداختی                         معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
 
دکتر حسین صافی زاده                     ریاست مرکز امور هیأت علمی

دکتر باقرامیرحیدری                           عضو هیأت علمی دانشگاه


عناوین مهم