1- معرفی افراد متقاضی بورس بر اساس مفاد آیین نامه

2- پیگیری امور متقضیان قبل از اعزام

3- رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه پس از اعزام به خارج و تعیین اساتید ناظر داخلی و معرفی به مرکز خدمات آموزشی

4- نیازسنجی مدون و سالیانه

5- ارائه پیشنهادهای اصلاحی به وزارت متبوع

6- پیگیری و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجویان بورسیهعناوین مهم